Panaszkezelési nyilatkozat

AGENTA-Consulting Biztosításközvetítő Kft. ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében kifüggesztett, és a www.agenta.hu honlapon elhelyezett

 

 

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

 

1./ Panasznak minősül az AGENTA-Consulting Biztosításközvetítő Kft. (továbbiakban: Társaság) tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos a Társaság eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza függetlenül attól, hogy milyen formában kerül benyújtásra.

 

2./ Nem minősül panasznak a fogyasztó/ügyfél egyszerű kérése, észrevétele, méltányosság iránti kérelme, vagy ha a fogyasztó/ügyfél a Társaságtól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel.

 

3./ A panasz képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a Társaság vizsgálja a benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtó meghatalmazással igazol. A meghatalmazásnak meg kell felelnie a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben meghatározott előírásoknak. A bejelentésre szolgáló nyomtatványon a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos – törvényes, illetve meghatalmazotti – képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevét is (pl. a jogi személy képviselője, a természetes személy meghatalmazottja, stb.).

 

4./ Az ügyfél a panaszát az alábbi módon és helyen teheti meg:

 

Személyesen a Társaság irodájában üzleti nyitvatartási időben.

AGENTA-Consulting Biztosításközvetítő Kft.

1134 Budapest, Róbert Károly krt.70-74. V. emelet

Hétfő:                         9.00 - 17.00 óráig

Kedd - Péntek:           9.00 - 15.00 óráig

 

Telefonon:                 

(1) 236 3400

 

Faxon:                       

(1) 236 3409

 

 

Levélben:                   

AGENTA-Consulting Biztosításközvetítő Kft.

1380 Budapest, Pf. 1174.

 

Emailben                   

panasz@agenta.hu

 

Honlapon keresztül:  

 www.agenta.hu/panaszkönyv


 

 

 

5./ Személyesen benyújtott írásbeli panasz esetén panaszos megkapja az általa benyújtott panasz fénymásolatának egy, az átvétel igazolásával ellátott példányát. A személyesen előadott panasz esetében a panaszos megkapja az általa bejelentett panaszról felvett jegyzőkönyv egy példányát.

 

6./ Telefonon történő panasz bejelentés esetén a Társaság és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a Társaság hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt a panasszal kapcsolatosan az ügyfél által – bíróság előtt – érvényesíthető igény elévülési idejének leteltéig megőrzi. A panaszos kérésére a Társaság – nyitvatartási időben, előzetesen egyeztetett időpontban – lehetővé teszi a panaszos számára a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá a panaszos kérésére térítésmentesen rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. A nem személyesen benyújtott, vagy a benyújtási jogosultság okirati megállapítására nem alkalmas módon benyújtott panasz esetén, a Társaság kérheti a panasz benyújtásának utólagos megerősítését.

 

7./ A panasz elintézésére nyitva álló határidő, a panasz benyújtását követő 30 nap.

 

8./ Az írásbeli  panaszokra minden esetben írásban kell választ adni.

 

9./ A panaszügyben hozott érdemi döntést pontos, közérthető és egyértelmű indokolással kell ellátni, és azt írásba foglalva a panaszos részére kell továbbítani. Ha a panasz ügyben hozott döntés jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell. Az érdemi döntés közlésével egyidejűleg tájékoztatni kell a panaszost arról, hogy amennyiben panaszát a Társaság elutasította úgy – a panasz jellege szerint, amennyiben a 9. pontban meghatározott kizáró tényező nem áll fenn – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSzÁF), vagy a Pénzügyi Békéltető Testületnek (PBT) az eljárását kezdeményezheti, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál kezdeményezhet jogorvoslatot.

 

10./ A 2010. évi CLVIII. törvény 64. § (2) bekezdése alapján fogyasztónak csak az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy minősül.

 

Elérhetőségek:

 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

1013 Budapest, Krisztina krt.39.

Telefon: 06-40-203-776.

www.pszaf.hu

 

Pénzügyi Békéltető Testület

1013 Budapest, Krisztina krt.39.

Levelezési cím: 1525 Budapest, BKKP Pf.: 172.

www.pszaf.hu/pbt

 

A panaszokkal kapcsolatosan keletkezett dokumentumokat a Társaság öt éves általános elévülési időtartam leteltéig őrzi meg.

 

Jelen szabályzat 2011.10.01-től visszavonásig érvényes.

 

 

 

                                                                       AGENTA-Consulting Biztosításközvetítő Kft.