Adatkezelési nyilatkozat


 4/2013 számú Adatvédelmi szabályzat


amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. Törvény (a továbbiakban: Bit.), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2/2003. és 10/2001. számú ajánlások előírásainak megfelelően szabályozza az AGENTA-Consulting Biztosításközvetítő Kft. (a továbbiakban: AGENTA) adatvédelmi tevékenységét.

1.    A szabályzat célja

Az AGENTA-Consulting Biztosításközvetítő Kft. kiemelten fontosnak tartja a személyes adatokhoz fűződő jogok és az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását, ezért társaságunk minden elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatvédelem célja, hogy elősegítse az AGENTA által kezelt adatok védelmét és biztonságát.


2.    A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed:
- az AGENTA valamennyi tisztségviselőjére, alkalmazottjára, megbízottjára, ezen személyek            személyes adataira,
- az AGENTA által kezelt szerződésekkel kapcsolatos valamennyi adatra
- az AGENTA adataira.

3.    Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az AGENTA-Consulting Biztosításközvetítő Kft, mint adatkezelő részére megadott személyes adatokkal kapcsolatban az elérhetőségek:

Adatkezelő:                  AGENTA-Consulting Biztosításközvetítő Kft.
Székhely:                     1134 Budapest, Róbert Károly krt.70-74
Felügyeleti szerv:           Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Engedély száma:           E-II/272/2006
Cégjegyzékszám:          01-09-875051
Adószám:                     13822453-1-41
Elektronikus cím:           info@agenta.hu
Telefon:                         06 1 236 3400

Az adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzéséhez adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozó adatfeldolgozással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között – az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.


4.    Adatkezelés szabályai

Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett művelet vagy műveletek összessége (pl. gyűjtés, felvétel, rögzítés, tárolás, felhasználás, továbbítás, összekapcsolás, törlés, megsemmisítés stb.)

Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelések célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Személyes adat – kezelt adatok
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. értelmében személyes adat bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult vagy törvény – vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítés figyelemmel kísérése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelhető adat. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon adatokat is, amely a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek.

A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. 155.§.-a értelmében a Biztosításközvetítő jogosult kezelni ügyfeleinek a biztosítási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával illetve szolgáltatásával összefüggő adatait illetve a törvényben rögzített adatokat.

A különleges személyes adatok kezeléséhez, illetve a személyes adatok külföldi adatkezelőhöz továbbításához, az ügyfél írásbeli hozzájárulása szükséges.

Az adatkezelő az online szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók esetében a szolgáltatása nyújtásához szükséges adatokat kéri ügyfeleitől.

A kezelt adatoknak meg kell felelniük az alábbiaknak:

- elvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,
- pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek,
- tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintett csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


5.    Adatkezelés célja:

- az ügyféllel szemben szerződésen vagy jogszabályon alapuló kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása,
- az ügyfelek adatainak folyamatos frissítése,ügyfelek részére tájékoztatók, értesítések küldése, illetve közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos tevékenység végzése céljából.

 


6.    Adatkezelés időtartama

Adatkezelő az adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, amíg az adatkezelés célja indokolja, illetve amíg az érintett személy személyes adatainak törlését kéri.

7.    Tájékoztatás

Az érintett a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybe vétel során jogosult megismerni, hogy a szolgáltató milyen adatkezelési célból, mely adatokat kezeli, milyen időtartamban, tájékoztatás kap az adatkezelő személyére, az esetleges adatfeldolgoztatás tényére, illetve hogy az érintett adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását milyen módon jogosult visszavonni és közölni.
Az érintettel az adatfelvétel előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező (ez utóbbi esetben mely jogszabály rendeli el az adatkezelést), illetve az adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulásának beszerzése szükséges.

8.    Adatbiztonság

Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi mindazokat a technikai, szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő megtesz minden olyan intézkedést, amely a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, illetve a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozásához szükséges.
Adatkezelő folyamatosan biztosítja az adatkezeléshez használt rendszereinek, szoftvereinek ellenőrzését, karbantartását és frissítését.

9.    Érintett jogai

Az érintett

- tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
- kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve a megbízott által feldolgozott adatairól, az adatkezelésről. Adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megadja. A tájékoztatás ingyenes. A valóságnak nem megfelelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot törölni kell, ha az érintett ezt kéri ez alól kivétel a jogszabály által kötelezően előírt
adatkezelés esete, illetve amikor az adatok kezelése az érintettel kötött szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok törlése érdekében, illetve az adatfeldolgozót felhívja a törlésre. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

10.    Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

Közvetlen üzletszerzés céljából azon ügyfelek adatainak kezelése történik, akik termékre, szolgáltatásra vonatkozóan információt kérve, vagy nyilvánosan közzétett reklámra vagy egyéb kereskedelmi kommunikációra válaszolva, illetve az adatkezelővel történt egyéb kapcsolatfelvétel során adatait az adatkezelőnek átadta, illetve ezeknek az adatoknak a további kezeléséhez hozzájárult.
Kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán szereplő név- és lakcímadatok harmadik személy részére kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista céljára akkor adhatók át, ha ehhez az érintettek a harmadik személy nevének és tevékenységének ismeretében írásban hozzájárultak.
Az adatok közvetlen üzletszerzés céljára történő kezelése esetén tájékoztatni kell az érintettet, hogy az adatkezelő az adatokat milyen forrásból szerezte, az adatfelhasználás céljáról, módjáról, időtartamáról, az adatkezelés során közreműködő igénybe vételéről, illetve későbbi adatátadási szándékról valamint, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és jogában áll adatainak a megjelölt célra, illetve annak egy részére történő kezelés megszüntetését kérni. Az érintettnek joga, hogy megtagadja vagy megtiltsa név- és lakcím adatainak a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek való átadását, továbbá kérheti adatainak fenti listákon történő kezelésének megszüntetését.
Adatkezelő nyilvántartást vezet (tilalmi lista) azon érintettekről, akik kérték adataik kapcsolatfelvételi, illetve közvetlen üzletszerzési célból történő kezelésének megszüntetését vagy adataik ilyen célból történő kezeléséhez nem járultak hozzá.


11.    Vegyes rendelkezések

Jelen szabályzat hatályos szövegét az adatkezelő közzéteszi honlapján, illetve rendelkezésre bocsátja hivatalos helyiségében az ügyfélszolgálati időben.
Az AGENTA-Consulting Biztosításközvetítő Kft. a törvényben előírtaknak megfelelően kinevezett adatvédelmi felelőssel rendelkezik.

12.    Hatályosság

Jelen szabályzat 2013. január 1-től visszavonásig érvényes.